top of page
76190048_2650943588298132_83194932703086

About us

อาจารย์พิเศษ

ดร. พรรณวดี โรจนศิริ
Dr. Panwadee Rojanasiri

ตำแหน่งวิชาการ/บริหาร     อาจารย์พิเศษ/สถาปนิก
สังกัด                         สาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อ                              panwadee041@hotmail.com

1.jpg

ผลงานทางวิชาการ

รายวิชาที่สอน/ภาระงานสอน

​ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

 • รหัสวิชา 5661201     การออกแบบสถาปัตยกรรม 1,2

ผลงานวิจัย

​ 

 • ณฑล จันทร์แจ่มใส ชัยวัฒน์ รักอู่ และพรรณวดี โรจนศิริ. (2562). แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเขตยานนาวา กรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

 • ผู้ช่วยวิจัย โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 • ผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม โดยการใช้พื้นที่สาธารณะ และ การใช้การทรัพยากรอาคารอย่างยั่งยืน

 • ผู้ช่วยวิจัย โครงการต้นแบบการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบ สถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ผู้ช่วยวิจัย โครงการการศึกษาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาโครงการ

 • ผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาความพร้อมชุมชนในการจัดตั้งตลาดค้าปลีกริมน้ำเพื่อการท่องเที่ยว

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

 • พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจริญ และ ศิรเดช สุริต. 2560. การศึกษาอิทธิพลของหิ้งแสงต่อปริมาณความส่องสว่างของห้องเรียน กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (น.287-297).

 • พรรณวดี โรจนศิริ, นวลวรรณ ทวยเจริญ, ศิรเดช สุริต และปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์. 2561. การศึกษาการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของห้องเรียนด้วยหิ้งสะท้อนแสง กรณีศึกษาอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Vol.13 (2). (น.46-63).

 • พรรณวดี โรจนศิริ และนวลวรรณ ทวยเจริญ. 2566. การสำรวจสภาพแสงสว่างและความรู้สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมบนทางเท้าสาธารณะของคนไทย กรณีศึกษาพื้นที่ในเขตพระนคร. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Vol.18 (1). (น.45-54).

ประสบการณ์​

พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษสาขาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • สำเร็จศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2559- 2560

 • สำเร็จศึกษาปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​

 • ผู้ช่วยวิจัยสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พ.ศ. 2558- 2559

 • สถาปนิก บริษัท คอมพลีท เวิร์ค จำกัด

พ.ศ. 2540- 2547

 • สำเร็จศึกษาปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

bottom of page