top of page
เมืองสถาปัตยกรรมรุ่น

ปริญญาตรี

(สถ.บ. 5 ปี)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Bachelor of Architecture

Program in Architecture

สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

B.Arch. (Architecture)

ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ด้านวิชาสถาปัตยกรรม นำองค์ความรู้พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยจิตสำนึกสาธารณะและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้รับการรับรองปริญญาในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

เพื่อสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.) 

สาขาสถาปัตยกรรมหลักโดย
(สภาสถาปนิก | Architect Council of Thailand)

4,500 ฿

ค่าแรกเข้า

ค่าเทอม

13,000 ฿

เปิดแล็ปท็อป

ปริญญาตรี

(วท.บ. 4 ปี) 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

Bachelor of Science Program in Multimedia Architecture

วท.บ. (มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม)

B.Sc. (Multimedia Architecture)

สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมด้วยมัลติมีเดียอย่างมีจรรยาบรรณ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านมัลติมีเดียสถาปัตยกรรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4,500 ฿

ค่าแรกเข้า

ค่าเทอม

12,000 ฿

หลังคาสีเขียว

ปริญญาโท

(วท.ม. 2 ปี) 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม

Master of Science Program in

Sustainable Architecture and

Environment

วท.ม. (สถาปัตยกรรมยั่งยืน

และสิ่งแวดล้อม)

M.Sc. (Sustainable Architecture

and Environment)

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาคาร การอนุรักษ์พลังงานและศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ศาสตร์สากล และการวางแผนเพื่อพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน

5 ปีการศึกษา

4,000 ฿

ค่าแรกเข้า

ค่าเทอม 

19,200 ฿

bottom of page