top of page
76190048_2650943588298132_83194932703086

About us

อาจารย์ประจำ

ผศ.รุจิราภา งามสระคู
Asst.Prof. Rujirapa Ghamsaku

ตำแหน่งวิชาการ/บริหาร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด                         สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                                สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม 
                                       
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ติดต่อ                             rujirapha@pnru.ac.th

7.jpg

วุฒิการศึกษา

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

ศบ.(วิจิตรศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2537                    

 

ผลงานทางวิชาการ

รายวิชาที่สอน/ภาระงานสอน

​ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

 • รหัสวิชา 5661103   การวาดภาพ

 • รหัสวิชา 5661105   การออกแบบทัศนศิลป์

 • รหัสวิชา 5691101    ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • รหัสวิชา 5693301   ดิจิทัลมีเดีย 1

 • รหัสวิชา 5693302   ดิจิทัลมีเดีย 2

 • รหัสวิชา 5694201   โครงการมัลติมีเดียสถาปัตยกรรม

ผลงานวิจัย                                                    

 • รุจิราภา งามสระคู. (2561). การพัฒนาต้นแบบพวงหรีดเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. กรุงเทพฯ.

 • รุจิราภา งามสระคู. (2561). องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองไทยทรงดำ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปี. เชียงใหม่.

 • รุจิราภา งามสระคู. (2560). องค์ความรู้ด้านลายดอกผ้าปะจากภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยทรงดำ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการ (Proceedings)  ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัตน์” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา  จ.นครสวรรค์  ประเทศไทย ระหว่างวันที่  9 - 10  สิงหาคม 2560.

 • รุจิราภา งามสระคู. (2561). การออกแบบและพัฒนาต้นแบบสินค้าชุมชนจากมรดกภูมิปัญญาด้านรูปแบบตัวอักษรไทยทรงดำ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. กรุงเทพฯ.

บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

 • รุจิราภา งามสระคู. พวงหรีด : วัฒนธรรมตะวันตกที่งอกงามในประเพณีไทย. วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 33. 79-95.

 • ธนาวุฒิ ขุนทอง, ศุภลักษณ์ ใจเรือง, ศุภกิจ สดสี, มณฑล จันทร์แจ่มใส, บุญชัย ขจายเกียรติกำจร, รุจิราภา งามสระคู, วรัญญู ศิริวรรณ์, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ และบัญชา บูรณสิงห์. (2557). การใช้ร่มเงาพรรณไม้เพื่อลดอุณหภูมิของกรอบอาคาร. กรุงเทพฯ : วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. / Vol. 10 No. 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 TCI กลุ่มที่ 1 (น.68-84).

ประสบการณ์​

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ประธานสาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

bottom of page